Hogyan szűnhet meg a munkaviszony?

Dr. Schnieder Marianna

Dr. Schnieder Marianna

Mi a különbség a munkaviszony megszűnése és megszüntetése között? Egyebek mellett erről, és ehhez kapcsolódó számos problémáról is sokan kérdezik Dr. Schnider Mariannát, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége jogászát. Összegyűjtöttünk néhány kérdést, amelyeket a szakértő megválaszolt.

Mi a különbség a munkaviszony megszűnése és megszüntetése között?

A legfőbb különbség, hogy a munkaviszony megszűnése esetén automatikusan, a törvény erejénél fogva szűnik meg a munkaviszony, míg a megszüntetés mindig valamelyik – vagy mindkét – fél elhatározásából fakad, valamelyikük egyoldalú jognyilatkozata vagy mindkettejük megállapodása eredményezi a munkaviszony megszüntetését.

Hogyan szűnik meg a munkaviszony?

A munkaviszony megszűnhet

– a munkavállaló halálával,

– a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével (például felszámolási eljárás vagy végelszámolás esetén),

– a határozott idő lejártával,

– ha a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem a munka törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozik,

– törvényben meghatározott más esetben (például, a munkakör megosztásával létrejött munkaviszony, ha a munkavállalók száma egy főre csökken).

Milyen juttatás jár a munkaviszony megszűnésekor?

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik vagy ha a munkaviszony azért szűnik meg, mert az átadás során a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik, a munkavállalót megilleti az az összeg, amely neki a munkáltató felmondása esetén a munkavégzés alóli felmentés idejére járna, ezen kívül végkielégítés is jár.

Hogyan szüntethető meg a munkaviszony?

A munkaviszony megszüntethető

– közös megegyezéssel,

– felmondással és

– azonnali hatályú felmondással.

Hogyan mondhat fel a munkáltató?

Felmondani csak írásban lehet, a döntést a munkáltató köteles megindokolni. A felmondás indoka csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Az indoknak valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie.

Milyen felmondási tilalmak vannak?

A felmondási tilalom a munkavállalót védi. A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt

– a várandósság,

– a szülési szabadság,

– a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,

– a tényleges önkéntes tartalékos katonai

– szolgálatteljesítés, valamint

„Gyesen vagyok, a munkáltatóm viszont felhívott és közölte, hogy közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni a munkaviszonyom. Ez jogszerű?” – kérdezte egy olvasónk.

Igen, a felmondási tilalom ugyanis csak a munkáltatói felmondás ellen véd. Más módokon, például közös megegyezéssel vagy akár azonnali hatályú felmondással megszüntethető a munkaviszony, de akár a munkavállaló is felmondhat, vagy megszűnhet a munkaviszony, például a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt.

 

Mit jelent a „védett kor”?

 A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a határozatlan idejű munkaviszonyt a munkáltató a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak abban az esetben szüntetheti meg, ha az érintett dolgozó a lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A védett korban levő alkalmazott munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból csak akkor szüntethető meg, ha a munkaszerződése szerinti munkahelyén nincs az általa betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

 

Felmondhatja-e a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt?

 A munkáltató felmondással megszüntetheti a határozott idejű munkaviszonyt is

– felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt

– a munkavállaló képességére alapított okból

– a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

Melyek a munkavállalói felmondás szabályai?

A határozatlan idejű munkaviszony felmondással bármikor, indokolás nélkül megszüntethető.

Fel lehet mondani a határozott idejű munkaviszonyt is, de csak akkor, ha ennek olyan oka van, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy a munkavállaló körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

 

Milyen felmondási tilalom vonatkozik arra, aki táppénzen van?

 A betegszabadságon vagy táppénzen lévő munkavállalók nem állnak felmondási védelem alatt, a felmondás a keresőképtelenség alatt is közölhető. Annyi engedményt ad számukra

a törvény, hogy ilyenkor a felmondási idő csak később,

– a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,

– a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,

– a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság lejártát követően kezdődhet el.

Mennyi a felmondási idő?

 Ha a munkavállaló mond fel, akkor a felmondási idő harminc nap. Ha a munkáltató mond fel, akkor a harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

– három év után öt nappal,

– öt év után tizenöt nappal,

– nyolc év után húsz nappal,

– tíz év után huszonöt nappal,

– tizenöt év után harminc nappal,

– tizennyolc év után negyven nappal,

– húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

Le kell-e dolgozni a felmondási időt?

Ha a munkáltató mond fel, köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felére – a munkavégzés alól felmenteni, ennek idejére távolléti díj jár. Ha a munkavállaló mond fel, akkor a felmondási időt le kell dolgoznia.

 

Mikor jár végkielégítés?

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya

– munkáltatói felmondással,

– a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt, vagy

– a munkáltató személyében bekövetkező változás esetében jogviszonyváltás miatt szűnik meg.

Minden esetben jár végkielégítés?

 Az új Munka törvénykönyve hatályba lépése óta már nem. Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha

– a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy

– a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Mennyi végkielégítés jár?

 A végkielégítés mértéke

– legalább három év (a munkáltatónál fennálló munkaviszony) esetén egyhavi,

– legalább öt év esetén kéthavi,

– legalább tíz év esetén háromhavi,

– legalább tizenöt év esetén négyhavi,

– legalább húsz év esetén öthavi,

– legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege.

A nyugdíj előtt álló munkavállaló egy-háromhavi távolléti díj összegű többlet-végkielégítésre is jogosult.

 

Megszüntethető a munkaviszony azonnali hatállyal is?

 

Igen, azonnali hatályú felmondással a munkáltató, és a munkavállaló is élhet,  feltéve, hogy a másik fél

– a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

– egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Azonnali hatályú felmondással megszüntethető a munkaviszony a próbaidő alatt is. Ezen kívül a munkáltató megszüntetheti azonnali hatállyal a határozott idejű munkaviszonyt is, ilyenkor a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Mi a teendő a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén?

A munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkakörét az előírt rendben köteles átadni, és a munkáltatóval elszámolni.

A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor, de legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkáltató köteles a munkavállaló részére kifizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint kiadni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. A munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor, vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad.

Mit lehet tenni, ha a munkaviszonyt a munkáltató jogellenesen szünteti meg?

A munkavállaló a felmondással szemben a közléstől számított harminc napon belül munkaügyi bírósághoz fordulhat. Ha a munkavállaló a közös megegyezést vagy a munkaviszonyt megszüntető egyoldalú jognyilatkozatát támadja meg, a keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon belül lehet előterjeszteni. A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el.

Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy jogellenes volt a munkaviszony megszüntetése, akkor a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt, az elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés azonban nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét. Ha a munkavállaló nem kapott végkielégítést, arra is jogosult.

Mikor állítható helyre a munkaviszony?

 A bíróság a munkavállaló kérelmére csak akkor állítja helyre a munkaviszonyt, ha

– a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe, felmondási tilalomba ütközött,

– a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát a felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése nélkül szüntették meg,

– a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt (az üzemi tanács tagja, üzemi megbízott vagy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának munkavállalói képviselője),

– a munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

Mi történik, ha a munkavállaló mond fel jogellenesen?

Ha a munkavállaló szünteti meg jogellenesen a munkaviszonyát, köteles a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni. Ha a határozott tartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni. A munkáltató követelheti az ezt meghaladó kárának megtérítését is. Ezek együttesen nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

 

Author: Dolgozók Lapja

Share This Post On
468 ad
Google+